Vår Flygklubb

De flesta människor har väl någon gång haft i tankarna att man ville sväva fram i luften liksom fåglarna. För flera rättvikare har tanken blivit verklighet och redan i mitten av 1930-talet bildades flygklubben Örnen i Vikarbyn, där bl a Gustaf Wärnfeldt och bröderna Elis, Sven och Folke Lidell var medlemmar. Funk Anders anslöt sig till dem senare. Man hade ett glidflygplan, en Schulgleiter SG 38 och år 1938 hade man flyguppvisning på Siljans is vid Långbryggan.

Redan 1946 började Werkmäster Hans Hansson, ordföranden i kommunstyrelsen, och köpmannen Henning Mårthans göra ansträngningar för att bygga ett flygfält i Rättvik. Vid Hedslund fanns lämplig mark för ändamålet, men förslaget rönte motstånd och förslaget föll.

1949 startades en andra etapp av flygklubben. Vid ett möte i Rättviksgården valdes en ny styrelse och opinionen med kommunstyrelsens ordförande i spetsen var starkt för ett flygfältsbygge i Rättvik. En tid var klubben mycket aktiv och räknade ca 100 medlemmar bl a legendariske Rolf von Bahr och Bertil Florman från KSAK. Trots detta fick man än en gång skjuta planerna på ett flygfält på framtiden.

Men skam den som ger sig. 1960 började Henning Mårthans, Per Perjons och Lei Bokström förhandla om inköp av mark vid Tina för ett flygstråk i nord-sydlig riktning. Där fanns även utvecklingsmöjligheter för en öst-västlig bana. Markanskaffningskommitten utförde ett storartat arbete, och trots att planerna berörde 34 skiften varav några med komplicerade ägarförhållanden lyckades man få till stånd ett köpekontrakt. Luftfartsmyndigheterna och alla andra berörda myndigheter var positiva. När det sen kom till kommunalnämnden fanns där en tjänsteman/politiker som genom åberopande av djur- och fågelintressen lyckades stjälpa projektet.

Nu gick luften ur flygklubben - - - för en tid.

I dag har klubben ca 25 medlemmar, ca 13 certifikat från A-B + helikopter. Rättviks Flygklubb har troligen världsrekord i att överleva utan eget flygfält. Vi arbetar nu på att avsluta detta rekord. Avancerade planer finns för ett flygfält strax söder om Rättvik vid Söderås längs länsvägen mot Falun. Stämningen är positivare än någonsin, kanske som ett resultat av de lyckade arrangemangen med is-fly-in på Siljans is som startades av Pell Sune Westhed. Efter erhållet A-cert 1980 började han varje år privat ploga upp ett stråk på Siljans is. Efter hand kom det fler och fler flygplan och landade och så småningom kom idén att i liten skala inbjuda till ett Is Fly-in. Året för det första Is Fly-innet är svårt att exakt fastställa men förmodligen omkring 1985-90. Detta evenemang har stadigt vuxit och blivit mycket poppulärt. Rättvik har därmed blivit känt i flygarkretsar över hela Skandinavien. Vid fint väder kan det komma uppemot 100 plan. Många börjar inse att ett flygfält skulle vara mycket positivt för hela bygden.

En slogan: Rättviks Flygklubb är kanske den mest kända flygklubben, som varken har flygplan eller flygfält, men som funnits i över 60 år...