H A N D L I N G S P L A N 

För utbyggnad av

FLYGFÄLT

 

Rättviks Flygklubb upprättar härmed - i egenskap av huvudmannaskap för byggnation av flygfält mellan Söderås och Mårtanberg - en handlingsplan för det fortsatta arbetet.

Underlag och förutsättningar finns redovisade i Samrådshandlingar upprättade av Rättviks kommun maj 2005, godkännande från Luftfartsverket maj 2005, samt att Rättviks kommun idag disponerar större delen av markområdet.

 

1      Som en första etapp skall en banlängd av 600 m anläggas som belägges med grus/gammal asfalt.

2     Vid ena sidan om huvudfältet anlägges ett gräsfält för segelflygverksamhet.

3     Detaljplan färdigställes senast våren -07.

4     Kostnadskalkyl hösten -06.

5      Finansiering i form av sponsorer, eu-bidrag, mm påbörjas hösten -06

6     Tidsplan

a/ Avtagning vegetation och viss uppfyllnad i västra banändan påbörjas efter godkännande från Rättviks kommun, förhoppningsvis under hösten -06, i annat fall våren -07.

b/ När detaljplan är godkänd påbörjas grusöverbyggnad samt ytskikt, våren-sommaren -07.

Rättvik 2006-09-21
Rättviks Flygklubb
Pell Sune Westhed
Ordf.